cosmos1y9ksftfk0976v7qfvhr7g49uqxpv2vzlkxztmv

Data

Delegations

Address Shares (Value) Percentage
Data

Recent Transactions

No transactions
1 Token

Holdings

Denom Amount
uatom 1999000