cosmos14gdqpjm3zsujyhqsfz5rna8ksqnrzdjgau2zyv

Data

Delegations

Address Shares (Value) Percentage
Data

Recent Transactions

No transactions
1 Token

Holdings

Denom Amount
uatom 2068950